DHZ Werkplaats de Hemrik Leeuwarden 
                  Contact: info@dhzwerkplaats.nl 
 
Voorwaarden verhuur en Leveringsvoorwaarden producten 
 
 
Voorwaarden verhuur 
 
DHZ Garage 
 • De DHZ garage mag alleen worden gebruikt voor werkzaamheden aan een auto, motor, camper, caravan of onderdelen daarvan; 
 • Gebruik van lasapparatuur, elektrisch en pneumatisch gereedschap alleen na toestemming; 
 • De gebruiker/huurder wordt geacht voldoende kennis en vaardigheid te hebben om dit gereedschap veilig te kunnen gebruiken; 
 • Spuiten van auto's, motoren of andere objecten is niet toegestaan; 
 • Het werken aan auto's en motorfietsen is geheel voor eigen risico; 
 • Het werken met zaagtafel, vlakvandiktebank en overige gereedschappen is geheel voor eigen risico. 
 •  
  Huisregels: 
 • Het is niet toegestaan de werkplek te huren voor commerciële doeleinden. 
 • De directie is niet aansprakelijk voor materiële alsmede immateriële schade die voortkomt uit zelfwerkzaamheden; 
 • De klant wordt geacht de gereedschappen alleen te gebruiken op de manier waarvoor deze bedoeld zijn; 
 • De garage en de werkplaats dienen schoon en netjes achtergelaten te worden; 
 • Het gereedschap dient na afloop van de werkzaamheden weer netjes op de daarvoor bestemde plekken te worden achtergelaten; 
 • Afgewerkte olie, koelvloeistof, etc. dienen zelf te worden afgevoerd; 
 • Onderdelen en materialen kunnen indien gewenst door de DHZ Werkplaats worden geleverd; 
 • Voor diensten en materialen betaling uitsluitend à contant; 
 • Voor speciaal bestelde goederen dient een aanbetaling gedaan te worden; 
 • Bij diefstal of vernieling doen wij aangifte bij de politie; 
 • Betaling van borg voor de sleutel en de huur van gereedschappen is verplicht; 
 • Voorafgaand aan de huurperiode dient 50% van huur te worden voldaan;  
 • Legitimatie is verplicht. 
 •  
  Prijzen en kortingen: 
  Korting voor vaste klanten; 
  Prijswijzigingen voorbehouden. 
   
  Leveringsvoorwaarden producten 
   
  Algemene leveringsvoorwaarden: 
  DHZ Werkplaats de Hemrik  
  Artikel 1. Definities  
  1.      In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan: 
  ·      DHZWerkplaats.nl: opdrachtnemer, gevestigd te Leeuwarden, merknaam van “DHZ Werkplaats de Hemrik” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 011.06.987; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden. 
  ·      Klant: de wederpartij van DHZWerkplaats.nl 
  ·      Product: de door DHZWerkplaats.nl tot stand gebrachte meubelstukken en overige artikelen. 
  ·      Overeenkomst de overeenkomst van koop/aanneming van werk, waarbij DHZWerkplaats.nl zich verbindt tot het in opdracht van Klant tot stand brengen en leveren van een Product. 
  Artikel 2. Toepasselijkheid 
  1.      Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen DHZWerkplaats.nl en de Klant alsmede op alle offertes en aanbiedingen die uitgegeven zijn door DHZWerkplaats.nl. 
  2.      Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts bindend zijn voor DHZWerkplaats.nl, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd.  
  3.      Eventuele door de Klant ingebrachte inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  4.      Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.  
  Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst 
  1.      Alle aanbiedingen en offertes van DHZWerkplaats.nl zijn vrijblijvend, behalve wanneer er een termijn voor aanvaarding is vermeld. 
  2.      Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 30 dagen. 
  3.      Wanneer DHZWerkplaats.nl kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, brengt zij Klant hier vooraf van op de hoogte. 
  4.      De Overeenkomst komt tot stand wanneer DHZWerkplaats.nl na de aanvaarding van het aanbod door de Klant, deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, of indien deze schriftelijke bevestiging uitblijft, wanneer zij start met uitvoering van de Overeenkomst. Het voldoen van de bedongen aanbetaling wordt beschouwd als de aanvaarding van het aanbod van DHZWerkplaats.nl door de Klant.  
  Artikel 4 Annulering 
  1.      De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren. De Klant is in dat geval 15% van de overeengekomen prijs of, indien de prijs wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren en materialen, van de geschatte prijs verschuldigd. Daarnaast is de Klant gehouden tot vergoeding van alle kosten die DHZWerkplaats.nl reeds ten behoeve van de Overeenkomst gemaakt heeft, verminderd met de besparingen die DHZWerkplaats.nl als gevolg van de annulering geniet 
  Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 
  1.      DHZWerkplaats.nl voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.  
  2.      DHZWerkplaats.nl heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
  3.      Wanneer DHZWerkplaats.nl werkzaamheden uitvoert op locatie bij de Klant, draagt de Klant, tenzij anders overeengekomen, zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant. 
  4.      Bij plaatsing van het Product door DHZWerkplaats.nl op locatie bij de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor door hem of namens hem door derden uitgevoerd voorbereidend werk. Door DHZWerkplaats.nl geleden schade door het niet, of niet juist uitvoeren van deze voorbereidende werkzaamheden komt voor rekening van de Klant 
  5.      De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en bescheiden waarvan DHZWerkplaats.nl heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan DHZWerkplaats.nl ter beschikking staan. 
  6.      De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van DHZWerkplaats.nl.  
  7.      Onverminderd het in vorige lid van dit artikel gestelde, zal DHZWerkplaats.nl de Klant erop wijzen wanneer de door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, of uitvoeringsvoorschriften duidelijk onjuist of ongeschikt zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
  8.      De uitvoering van de Overeenkomst zal pas door DHZWerkplaats.nl worden ingepland wanneer de Klant de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan  
  Artikel 6. Wijziging Overeenkomst 
  1.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen DHZWerkplaats.nl en de Klant hierover in overleg treden.  
  2.      Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. DHZWerkplaats.nl zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn 
  3.      DHZWerkplaats.nl is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. DHZWerkplaats.nl zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.  
  4.      De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie. 
  5.      DHZWerkplaats.nl is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die DHZWerkplaats.nl te verwijten zijn.  
  6.      DHZWerkplaats.nl is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant 
  7.      Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is DHZWerkplaats.nl bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de Klant. De Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is in dat geval bevoegd de Overeenkomst kosteloos te annuleren 
  Artikel 7. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst 
  1.      DHZWerkplaats.nl zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven leveringstermijnen slechts indicatief van aard en kunnen zij derhalve  nimmer als een fatale termijn beschouwd worden. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Klant derhalve DHZWerkplaats.nl schriftelijke in gebreke te stellen en daarbij DHZWerkplaats.nl een redelijke termijn te gunnen de Overeenkomst alsnog na te komen.  
  2.      Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal DHZWerkplaats.nl in overleg treden met de Klant. 
  3.      Wanneer DHZWerkplaats.nl zorg draagt voor de plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, brengt zij de Klant schriftelijk of mondeling  op de hoogte van de voltooiing hiervan. De Klant wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan DHZWerkplaats.nl verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 3 dagen na de kennisgeving van DHZWerkplaats.nl dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken. 
  4.      Het risico voor het Product gaat over op de Klant bij aflevering. Wanneer DHZWerkplaats.nl zorg draagt voor plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, gaat het risico voor het Product over door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst ingevolge het derde lid van dit artikel.  
  5.      Wanneer de Klant om welke reden dan ook het Product niet op de opgegeven leverdatum in ontvangst wil of kan nemen, is DHZWerkplaats.nl bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het Product, die zij in verband hiermee moet maken aan de Klant in rekening te brengen. 
  Artikel 8. Prijzen en betaling 
  1.      Alle door DHZWerkplaats.nl in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  
  2.      DHZWerkplaats.nl en de Klant kunnen een vaste aanneemsom overeenkomen.  
  3.      DHZWerkplaats.nl en de Klant kunnen overeenkomen de prijs achteraf op basis van de werkelijke bestede uren en materialen vast te stellen. DHZWerkplaats.nl brengt in dit geval de Klant vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief, het geschatte aantal uren en de geschatte materiaalkosten. 
  4.      Tenzij anders is overeengekomen, zal DHZWerkplaats.nl 50% van de overeengekomen prijs of de geschatte prijs als aanbetaling in rekening brengen. De resterende gedeelte van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst in een einddeclaratie in rekening worden gebracht.  
  5.      Tenzij anders is overeengekomen, dient de door DHZWerkplaats.nl bedongen aanbetaling voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden en betaling van de einddeclaraties binnen 14 dagen na verzending. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op. 
  6.      Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Klant verplicht tot vergoeding van de door DHZWerkplaats.nl gemaakte redelijke, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering  
  Artikel 9. Garantie 
  1.      DHZWerkplaats.nl verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het Product die zich binnen 6 maanden na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen. 
  2.      Deze verplichting vervalt wanneer: 
  ·      het gebrek bij (op)levering van het Product reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft; 
  ·      het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant; 
  ·      zonder toestemming van DHZWerkplaats.nl, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Product; 
  ·      het gebrek het gevolg is van normale slijtage; 
  ·      het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant komt; 
  ·      de Klant DHZWerkplaats.nl onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. 
  3.      Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant DHZWerkplaats.nl zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden schriftelijke op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.  
  4.      Wanneer een Product wordt samengesteld uit verschillende delen massief hout of multiplex kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en  geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
  5.      De door DHZWerkplaats.nl gepresenteerde monsters en stalen waarop de Klant zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het Product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
  6.      Hout is een natuurproduct. De gevolgen voor het Product van de aan het hout inherente eigenschappen, zoals uitzetten, krimpen en krom trekken, kunnen, behalve wanneer zij overmatig zijn, niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden. 
  7.      Het in dit artikel gestelde laat de overige rechten van een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet   
  Artikel 10. Aansprakelijkheid 
  1.      DHZWerkplaats.nl is, behalve de nakoming van de in artikel 9 van deze algemene leveringsvoorwaarden beschreven verplichting, nimmer gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan het Product, het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van het Product of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. 
  2.      Wanneer DHZWerkplaats.nl ondanks het in het eerste lid van dit artikel gestelde aansprakelijk mocht blijken te zijn voor enige schade aan de zijde van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waar de schade mee samenhangt  
  3.      De leden 1 en 2  van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DHZWerkplaats.nl  
  4.      Wanneer de Klant niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing in het geval van aansprakelijkheid van DHZWerkplaats.nl op grond van afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek.  
  Artikel 11. Overmacht 
  1.      Wanneer blijkt dat de uitvoering van een Overeenkomst voor DHZWerkplaats.nl ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is DHZWerkplaats.nl gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. DHZWerkplaats.nl brengt de Klant op de hoogte van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. 
  2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DHZWerkplaats.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DHZWerkplaats.nl worden daaronder begrepen. 
  Artikel 12. Intellectueel eigendom 
  1.      De rechten van intellectuele eigendommen op het Product en alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht berusten bij DHZWerkplaats.nl. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van DHZWerkplaats.nl het Product te verveelvoudigen of de documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken. 
  2.      Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van DHZWerkplaats.nl retour te zenden of te vernietigen 
  Artikel 13. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud 
  1.      Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst DHZWerkplaats.nl er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan zij zekerheid bedingen. DHZWerkplaats.nl is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. 
  2.      Het eigendom van het Product en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met DHZWerkplaats.nl verschuldigd is, heeft voldaan.  
  3.      De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van het Product en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens DHZWerkplaats.nl heeft voldaan.  
  Artikel 14. Ontbinding, opschorting 
  1.      DHZWerkplaats.nl is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:  
  ·      de Klant in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend; 
  ·      de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
  ·      na het sluiten van de Overeenkomst DHZWerkplaats.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.  
  2.      Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DHZWerkplaats.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DHZWerkplaats.nl de uitvoering van de Overeenkomst  opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 
  Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 
  1.      Op elke Overeenkomst tussen DHZWerkplaats.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
  2.      Alle geschillen tussen DHZWerkplaats.nl en de Klant zullen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
   
   
  << (naar DHZ startpagina) 
   
  Disclaimer: The owner of www.doehetzelfwerkplaats.nl, www.camper-interieur.eu and www.iconboards.eu is not responsible for 
  any information that is published on sites that it has links to or that it is being linked from